Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Medyczny „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10/23, NIP 5262221147, REGON 013168494.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.

II. COOKIES

Administrator na stronie internetowej www.kaarmed.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika.

Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych oraz danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.kaarmed.pl, co umożliwia prace nad jej optymalizacją.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej www.kaarmed.pl .

Strona internetowa zawiera odnośniki i linki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu www.kaarmed.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (zakładka RODO).

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

III. ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO i MONITORINGU ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych jest Zakład Medyczny „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10/23, NIP 5262221147, REGON 013168494, dalej jako „KAAR-MED”;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Wszystkie placówki medyczne KAAR-MED objęte są monitoringiem wizyjnym.

 1. Numery telefonów są objęte rejestracją rozmów telefonicznych;
 2. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony pracowników, mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w Administratora oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania;
 3. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące;

VII. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi pacjenta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą;

VIII. Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

 1. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 180 dni Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, poprzez nadpis kolejnego nagrania;
 2. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie Administrator oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 3. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;

XII. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Regulamin korzystania z formularza zamawiania e-recept online przez Pacjentów Grupy KAAR-MED:

 1. E-receptę online wystawiamy jedynie dla pacjentów posiadających aktywną kartotekę  w KAAR-MED.
 2. Skorzystanie z niniejszego formularza zamówienia na wystawienie e-recept na leki przeznaczone jest dla Pacjentów, których stan zdrowia nie uległ pogorszeniu od ostatniej wizyty/teleporady.
 3. Dodatkowe informacje o aktualnym stanie zdrowia Pacjent może zgłosić w rubryce „informacje dodatkowe” formularza zamówienia e-recept.
 4. Formularz zamawiania e-recept online umożliwia Pacjentom złożenie zamówienia na leki niezbędne do kontynuacji leczenia bez dokonania osobistego badania pacjenta.
 5. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać e-recepty na leki: wypisywane pierwszy raz, uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 6. Każdorazowo lekarz weryfikuje zasadność wypisania leku oraz dokumentację pacjenta i może odmówić wystawienia e-recepty, dokonując odpowiedniego wpisu w dokumentacji.
 7. Aby skorzystać z formularza zamawiania recept online, Pacjent zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, w którym wprowadzi dane niezbędne do wystawienia e-recepty przez lekarza.
 8. Pacjent składający zamówienie online przyjmuje do wiadomości, że w celu wystawienia e- recepty, lekarz będzie dokonywać weryfikacji podanych przez Pacjenta danych z informacjami zawartymi w dokumentacji medycznej Pacjenta utworzonej w KAAR-MED.
 9. W odpowiedzi Pacjent otrzyma na adres e-mail/kontakt telefoniczny/ SMS, czterocyfrowy KOD, umożliwiający realizację recepty.
 10. E-receptę można wykupić w dowolnej aptece na terenie Polski podając otrzymany KOD oraz PESEL pacjenta.
 11. Przed wysłaniem formularza zamówienia, Pacjent zobowiązany jest do akceptacji powyższych zasad.