Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Medyczny „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10/23, NIP 5262221147, REGON 013168494.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.

II. COOKIES

Administrator na stronie internetowej www.kaarmed.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika.

Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych oraz danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.kaarmed.pl, co umożliwia prace nad jej optymalizacją.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej www.kaarmed.pl .

Strona internetowa zawiera odnośniki i linki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu www.kaarmed.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (zakładka RODO).

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

III. ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO i MONITORINGU ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych jest Zakład Medyczny „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10/23, NIP 5262221147, REGON 013168494, dalej jako „KAAR-MED”;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Wszystkie placówki medyczne KAAR-MED objęte są monitoringiem wizyjnym.

 1. Numery telefonów są objęte rejestracją rozmów telefonicznych;
 2. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony pracowników, mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w Administratora oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania;
 3. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące;

VII. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi pacjenta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą;

VIII. Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

 1. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 180 dni Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, poprzez nadpis kolejnego nagrania;
 2. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie Administrator oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 3. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;

XII. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera/bonu podarunkowego wydawanego przez Prywatna Poliklinika KAAR-MED.

 1. Voucher podarunkowy jest wydawany w formie papierowej lub elektronicznej drogą mailową. 
 2. Voucher podarunkowy jest imienny, zrealizować go, może tylko osoba na którą przypisany jest Voucher.  
 3. Voucher podarunkowy imienny nie może być przeniesiony na inną osobę. 
 4. Voucher podarunkowy jest przeznaczony do jednorazowego użytku na wskazane badanie USG piersi wykonane przez lekarza wykonującego USG piersi w Prywatna Poliklinika KAAR-MED. 
 5. Warunkiem wydania Vouchera jest opłacenie w świadczenia w pełnej wysokości 180 złotych oferowanego przez Prywatna Poliklinika KAAR-MED oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 6. Vouchery podarunkowe są dostępne w sprzedaży do 31 sierpnia 2024 roku. 
 7. Voucher podarunkowy jest dostępny do zakupu online poprzez informację mailową na adres mailowy rejestracja@kaarmed.pl lub stacjonarnie bezpośrednio w recepcji w Prywatna Poliklinika KAAR-MED. 
 8. Termin ważności Vouchera podarunkowego wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Data ważności Vouchera nie ulega wydłużeniu. 
 9. W przypadku niewykorzystania Vouchera podarunkowego w terminie jego ważności Voucher traci ważność. 
 10. Voucher podarunkowy nie podlega zwrotowi, ani zmianie.  
 11. Voucher podarunkowy nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne. 
 12. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher.  
 13. W razie braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher uznajemy za zrealizowany. 
 14. Podczas realizacji Vouchera podarunkowego należy mieć go ze sobą w formie papierowej lub elektronicznej. 
 15. Płatności Voucherem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami. 
 16. Za Voucher zamówiony przez Internet, przyjmujemy płatność przelewem. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu potwierdzamy mailowo. 
 17. Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. 
 18. Nie przesyłamy vouchera podarunkowego tradycyjną pocztą. 
 19. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Prywatna Poliklinika KAAR-MED świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, należy zgłosić bezpośrednio w Prywatna Poliklinika KAAR-MED w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań. 
 20. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Prywatna Poliklinika KAAR-MED ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10/23  02-362 Warszawa 
 21. Prywatna Poliklinika KAAR-MED zbiera dane osobowe pacjentów wyłącznie w celu realizacji usług medycznych związanych z Voucherem. Dane te mogą obejmować, lecz nie są ograniczone do: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu e-mail i numeru telefonu. 
 22. Dane osobowe są przetwarzane w celu umówienia i przeprowadzenia badania, realizacji świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, a także do celów rozliczeniowych i statystycznych związanych z używaniem Vouchera. 
 23. Dane osobowe pacjenta mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Polikliniki KAAR-MED oraz współpracującym podmiotom medycznym, jeżeli jest to niezbędne do wykonania usług medycznych. 
 24. Prywatna Poliklinika KAAR-MED stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. 
 25. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 
 26. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 27. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych poza zakresem niezbędnym do wykonania usług medycznych wymaga dodatkowej, wyraźnej zgody pacjenta. 
 28. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.kaarmed.pl 

Regulamin korzystania z formularza zamawiania e-recept online przez Pacjentów Grupy KAAR-MED:

 1. E-receptę online wystawiamy jedynie dla pacjentów posiadających aktywną kartotekę  w KAAR-MED.
 2. Skorzystanie z niniejszego formularza zamówienia na wystawienie e-recept na leki przeznaczone jest dla Pacjentów, których stan zdrowia nie uległ pogorszeniu od ostatniej wizyty/teleporady.
 3. Dodatkowe informacje o aktualnym stanie zdrowia Pacjent może zgłosić w rubryce „informacje dodatkowe” formularza zamówienia e-recept.
 4. Formularz zamawiania e-recept online umożliwia Pacjentom złożenie zamówienia na leki niezbędne do kontynuacji leczenia bez dokonania osobistego badania pacjenta.
 5. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać e-recepty na leki: wypisywane pierwszy raz, uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 6. Każdorazowo lekarz weryfikuje zasadność wypisania leku oraz dokumentację pacjenta i może odmówić wystawienia e-recepty, dokonując odpowiedniego wpisu w dokumentacji.
 7. Aby skorzystać z formularza zamawiania recept online, Pacjent zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia, w którym wprowadzi dane niezbędne do wystawienia e-recepty przez lekarza.
 8. Pacjent składający zamówienie online przyjmuje do wiadomości, że w celu wystawienia e- recepty, lekarz będzie dokonywać weryfikacji podanych przez Pacjenta danych z informacjami zawartymi w dokumentacji medycznej Pacjenta utworzonej w KAAR-MED.
 9. W odpowiedzi Pacjent otrzyma na adres e-mail/kontakt telefoniczny/ SMS, czterocyfrowy KOD, umożliwiający realizację recepty.
 10. E-receptę można wykupić w dowolnej aptece na terenie Polski podając otrzymany KOD oraz PESEL pacjenta.
 11. Przed wysłaniem formularza zamówienia, Pacjent zobowiązany jest do akceptacji powyższych zasad.