Dla pacjenta

01

Elastyczne godziny otwarcia kliniki

Dla Państwa wygody, Klinika pracuje w godzinach dogodnych Pacjentom. Szczegółowe godziny otwarcia znajdą Państwo w zakładce kontakt.

02

Indywidualne podejście do pacjenta

Każdy Pacjent jest traktowany wyjątkowo. Zawsze dopasowujemy plan leczenia indywidualnie.

03

Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy system płatności kartami. Można również płacić tradycyjnie gotówką.

04

Budynek przystosowany dla niepełnosprawnych

Nasza Klinika posiada odpowiednio przygotowaną infrastrukturę, aby móc przyjąć osoby niepełnosprawne. Jeśli niezbędne są dodatkowe informacje prosimy o kontakt.

05

Budynek w pełni klimatyzowany

Budynek Kliniki jest w pełni klimatyzowany, dzięki czemu poczują się Państwo komfortowo i bez stresu poczekają na odpowiedni zabieg.

06

Przypomnienie o nadchodzącej wizycie

Nasza Klinika przypomni Państwu o nadchodzącej wizycie. Powiadomimy o dniu, oraz godzinie zaplanowanego zabiegu.

Prawa pacjenta

Dokumentacja medyczna

Udostępnienie dokumentacji medycznej

REGULAMIN udostępniania dokumentacji medycznej w Zakładzie Medycznym „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10; 02-362 Warszawa

 

Spis treści:

 1. Cel
 2. Podstawy prawne procedury
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana
 4. Formy udostępniania dokumentacji medycznej
 5. Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 6. Zasady odpłatności
 7. Przechowywanie dokumentacji medycznej
 8. Załączniki

 

 1. Cel
  Niniejsza procedura ma na celu ustalenie jednolitego sposobu udostępniania dokumentacji medycznej w Zakładzie Medycznym „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k. pacjentom, osobom upoważnionym, przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz organom i przedmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Podstawa prawna regulaminu

– Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
– Art. 20. ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)
– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego    wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r.

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
– rodzicom do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
– opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad dzieckiem małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.)
3) osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu poświadczonym podpisem upoważniającego
4) po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

 1. Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana:

1) w formie kopii lub wydruku systemowego dokumentacji medycznej
2)  poprzez sporządzenie jej wyciągów lub odpisu
3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Wówczas wykonujemy kserokopię oryginału i pozostawiamy ją w dokumentacji Przychodni.

 1. Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1) W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” (wzór- załącznik nr 1do niniejszej procedury)
2) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż pacjent, którego dotyczy dokumentacja zostanie ona wydana osobie upoważnionej przez pacjenta w jego historii choroby.
3) Wnioski można składać w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu Medycznego „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k.
4) Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem, nie krótszym jednak niż 7 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku
5) Wniosek na udostępnienie dokumentacji można pobrać w rejestracji, lub na stronie internetowej
Zakładu Medycznego „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k.
6) Do poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentacji medycznej upoważniony jest Kierownik Medyczny Zakładu Medycznego „KAAR-MED Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k.
7) Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania w Rejestrze udostępnianej dokumentacji medycznej. Wniosek dołączamy do dokumentacji papierowej pacjenta, a w dokumentacji elektronicznej dokonujemy adnotacji o udostępnieniu dokumentacji medycznej.

Rejestr udostępnionej dokumentacji zawiera następujące wpisy:

 • imię i nazwisko, PESEL pacjenta, którego dotyczy udostępniana dokumentacja,
 • sposób udostępnienia dokumentacji,
 • zakres udostępnianej dokumentacji (data od – do),
 • imię i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna
 • nazwa uprawnionego do dokumentacji medycznej organu lub podmiotu
 • data wydania dokumentacji i forma odbioru (odbiór osobisty, przez osobę upoważnioną w dokumentacji medycznej pacjenta),
 • imię i nazwisko osoby wydającej dokumentację – czytelny podpis,
 • czytelny podpis osoby odbierającej dokumentację medyczną.

8)  W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej z powodów uzasadnionych  wydaje się pismo: „załącznik nr 2 do procedury” o odmowie wydania dokumentacji podając w nim przyczynę odmowy

 1. Zasady odpłatności

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
2) w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
3) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 4) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami pobierana jest opłata wysokości:

– 0,50zł za jedną stronę kopii historii choroby lub wydruku z dokumentacji elektronicznej

– 14,25 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu

 1. Przechowywanie dokumentacji medycznej

Zakład Medyczny „KAAR-MED” Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k., przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od daty końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
1a) dokumentacji  medycznej  zawierającej  dane  niezbędne  do  monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2) zdjęć  rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez:
a) 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
b) 2 lata,  licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  wystawiono skierowanie – w przypadku  gdy świadczenie  zdrowotne  nie  zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że
pacjent odebrał skierowanie;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 22 lata.

Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna  przeznaczona do  zniszczenia  może  być  wydana  pacjentowi,  jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Prawa pacjenta (brak informacji)
Dokumenty do pobrania (brak informacji)