Kalina Wójcicka

Jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym.

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe „Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się” na Wydziale Pedagogiki U.W. oraz „Oligofrenopedagogikę” w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Obecnie studiuję podyplomowo „Logopedię z neurologopedią”.

Uczestniczyłam ponadto w szeregu szkoleń z obszaru diagnozy i pomocy psychologicznej, jak również z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

Posiadam kwalifikacje m.in. do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, Terapii ręki, zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach i konferencjach.

 

Niektóre z ukończonych szkoleń i kursów:

· Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi w praktyce ambulatoryjnej

· Neuropoznawcze zaburzenia rozwoju u dzieci we wczesnym wieku szkolnym

· Zachowania trudne osób z zaburzeniami rozwoju

· Terapia Ręki

· Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla osób z ZA

· Szkolenie w zakresie terapii integracji sensorycznej

 

Z dziećmi i młodzieżą pracuję indywidualnie i grupowo od 2005 r. Posiadam doświadczenie z pacjentami m.in. z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną, z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera) oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Zajmuję się także wsparciem psychologiczno-pedagogicznym Rodziców i Opiekunów oraz Nauczycieli świadcząc konsultacje i poradnictwo psychologiczne, a także prowadząc warsztaty i szkolenia.

 

Doświadczenie zawodowe nabywałam w wielu różnych placówkach, zarówno prywatnych jak i publicznych, między innymi w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, szkole podstawowej, Stowarzyszeniach – „Bardziej Kochani”, „Aslan”, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Zajmowałam się diagnozowaniem, opiniowaniem i orzecznictwem oraz prowadziłam m.in. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W latach 2015-17 podjęłam dodatkowo pracą naukową (na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) uczestnicząc w projektach badawczych nad rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym.

Ponadto współpracowałam z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zajmując się badaniem postaw rodzicielskich oraz normalizacją Testu Kompetencji Rodzicielskich i hiszpańskiego kwestionariusza osobowości CUIDA.

 

Niesienie pomocy najmłodszym i ich Rodzinom jest dla mnie powołaniem, pasją, w której się spełniam i pragnę dalej się rozwijać.

Uważam, że zdrowie psychiczne dziecka jest ogromnie ważne i rzutuje na jego dalszy rozwój – nie tylko psychiczny, ale także społeczny, intelektualny i fizyczny.

Zawsze bardzo mi zależy, by w proces terapeutyczny młodego Pacjenta angażować Jego najbliższych. Myślę, że pomoc psychologiczna jest znacznie bardziej efektywna w ścisłej współpracy psychologa z całym systemem rodzinnym. Staram się więc być w bieżącym kontakcie z Opiekunami, polepszać ich komunikację z dzieckiem i kształtować pozytywne postawy rodzicielskie.

Ponadto, w swojej pracy bazuję w dużej mierze na psychologii humanistycznej Carla Rogersa. Dążę przede wszystkim do wzmacniania u Pacjenta wiary w siebie, budowania jego samoakceptacji i pewności siebie.

Staram się uważnie słuchać, nie osądzać i nie oceniać, zachęcać do otwartości, budując zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Wierzę , że ogromny sens mają słowa:

„Kiedy ktoś mnie wysłucha, mogę zobaczyć swój świat w zupełnie nowym świetle i pójść dalej. To zdumiewające, jak na pozór nierozwiązywalne problemy, nagle dają się rozwiązać, gdy ktoś Cię słucha. I jak chaos – zdawałoby się nieuleczalny – osiąga względną klarowność, kiedy zostaniemy wysłuchani.” [Carl Rogers]