Anna Ostrowska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Wydziału Pedagogicznego na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz Pedagogika w zakresie ogólnym.

 

Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, na Wydziale Psychologii, o specjalności Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania.

 

Ukończyłam szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych w Szkole TUS Przystani Psychologicznej uprawniające do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

 

Uzyskałam certyfikat Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Ukończyłam studium w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profilaktyki uzależnień organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundację Etoh oraz kursy mediacyjne „Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów w pracy z rodziną” organizowane przez Studio Profilaktyki Społecznej oraz „Mediacje w konfliktach rówieśniczych” organizowane przez Polskie Centrum Mediacji.

 

Od 2012 roku pracuję w środowisku z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Realizuję działalność profilaktyczną, opiekuńczo – wychowawczą i resocjalizacyjną.

Mam doświadczenie w pracy z rodzinami, w których występuje przemoc oraz w środowisku uwikłanym w problemy uzależnień chemicznych i behawioralnych, pracy z dziećmi i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka, doświadczającymi zaburzeń przywiązania, traumy i krzywdzenia.

 

Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.